Строительные лицензии: новые лицензионные условия 2010 опубликованы на сайте Минрегионстроя.

Выдача лицензии передается подразделениям ГАСИ - Государственной архитектурно-строительной инспекции, и происходить она будет по новым условиям, с обязательной выездной проверкой экспертов в офис и на строительную базу компании, которая подает заявку на подачу лицензии. При этом, в ближайшее время планируется сократить срок действия лицензии для новых компаний до 3х лет и ограничить территорию действия областью, в которой зарегистрирована компания

Все лицензии, выданные до 2008 года действуют до окончания своего срока и не подлежат переоформлению, т.к. закон обратной силы не имеет, поэтому теперь у всех, кто получил лицензию до 2008 года есть неоспоримое преимущество!

Cогласно разъяснению Минрегионстроя все компании с лицезиями на проектные и строительные работы, выданными до 01.01.2008, могут осуществлять функции генерального подрядчика и генерального разработчика. Для новых компаний эти пункты лицензируются отдельно и требуют наличия дополнительного штата сотрудников.

Генподряд 2008 в Украине. Строительные лицензии

Генподряд 2008 в Украине. Строительные лицензии

ПОРЯДОК

ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві

1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до законів України "Про архітектурну діяльність" та „Про основи містобудування", встановлює єдині вимоги до ліцензування певних видів робіт господарської діяльності у будівництві (далі - будівельної діяльності).

2. Ліцензуванню підлягають такі види будівельної діяльності, пов’язані зі створенням об’єктів архітектури:

 • вишукувальні роботи для будівництва
 • розроблення містобудівної документації
 • розроблення проектів та виконання робочої документації для будівництва
 • будівельно-монтажні роботи
 • монтаж інженерних мереж
 • будівництво транспортних мереж
 • інжинірингова діяльність у сфері будівництва.

Деталізацію зазначених видів будівельної діяльності залежно від технічного рівня та специфіки їх виконання здійснює Мінрегіонбуд шляхом встановлення переліків робіт у межах виду діяльності.

3. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці - суб'єкти підприємницької діяльності, що мають намір здійснювати зазначені у пункті 2 цього Порядку види будівельної діяльності (далі – суб’єкти будівельної діяльності), повинні отримати  відповідну ліцензію.

4. Ліцензування будівельної діяльності є процедурою проведення ліцензійної експертизи щодо визначення спроможності суб’єктів будівельної діяльності виконувати види робіт, зазначені у пункті 2 цього Порядку, прийняття рішень, їх оформлення, видачі, продовження терміну дії, переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів.

5. Ліцензування будівельної діяльності здійснюють Державна архітектурно-будівельна інспекція (головний орган ліцензування), уповноважені органи містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (територіальні органи ліцензування).

При головному та територіальних органах ліцензування (далі – органи ліцензування) утворюються експертно-технічні комісії з проведення ліцензійної експертизи суб’єктів будівельної діяльності щодо визначення їх спроможності виконувати заявлені види будівельної діяльності.

6. Головний орган ліцензування здійснює нормативно-методичне забезпечення та контроль за діяльністю територіальних органів ліцензування.

7. Суб’єкт будівельної діяльності для одержання ліцензії подає або надсилає поштою, у т.ч. електронною, до органу ліцензування матеріали:

заяву, у якій повинні міститися такі дані:

1) відомості про суб'єкта будівельної діяльності - заявника:

 • найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні дані - для юридичної особи;
 • прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані - для фізичної особи;

2) назву виду будівельної діяльності згідно з пунктом 2 цього Порядку та перелік робіт, на виконання яких заявник має намір одержати ліцензію.

До заяви про видачу ліцензії додаються:

1) копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

За наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

2) дані за підписом заявника про власну виробничо-технічну базу або залучені засоби виробництва, необхідні для виконання заявлених робіт, відомості про професійний та кваліфікаційний склад провідних фахівців, нормативне забезпечення, дані про наявну систему контролю якості виконання робіт.

У разі подання документів до головного органу ліцензування заявник додатково надає довідку територіального органу ліцензування за місцем своєї реєстрації про наявність (відсутність) ліцензії, виданої територіальним органом ліцензування.

8. Суб’єкт будівельної діяльності, що вперше звертається за одержанням ліцензії, подає зазначені документи до територіального органу ліцензування за місцем своєї реєстрації. Ця норма не поширюється на випадки реорганізації, зміни назви тощо суб’єктів будівельної діяльності, які мали ліцензію.

9. Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 5 робочих днів з дня її надходження передає матеріали до експертно-технічної комісії.

10. У разі, коли заявником подано документи не в повному обсязі або виявлено невідповідність поданих документів умовам законодавства, орган ліцензування залишає їх без розгляду і повертає їх у десятиденний строк від дня надходження заяви суб’єкта будівельної діяльності з відповідним письмовим повідомленням.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в установленому порядку.

11. Експертно-технічна комісія на основі аналізу відповідності наявної у заявника організаційної структури та кваліфікації кадрового складу, виробничо-технічної бази, прийнятих технологій робіт, нормативного та інформаційного забезпечення відповідності ліцензійним умовам готує висновок про спроможність (неспроможність) суб’єкта будівельної діяльності виконувати заявлені види робіт.

 Термін проведення ліцензійної експертизи та підготовки висновку не може перевищувати 10 робочих днів.

12. Відшкодування витрат, пов'язаних із проведенням ліцензійної експертизи, здійснюється за рахунок заявників у розмірах, встановлених Мінрегіонбудом за погодженням з Мінфіном.

13. У разі позитивного висновку експертно-технічної комісії, орган ліцензування протягом 5 робочих днів з дня отримання висновку приймає рішення щодо видачі ліцензії. Протягом вказаного терміну орган ліцензування має право перевірити достовірність наданого висновку і в разі виявлення зауважень до нього винести питання на розгляд ліцензійної комісії органу ліцензування, яка створюється і діє у порядку, визначеному Мінрегіонбудом.

14. Загальний строк прийняття органом ліцензування рішення щодо видачі (відмови у видачі) ліцензії не може перевищувати місяця з дати отримання заяви та всіх необхідних документів, а у разі розгляду питання ліцензійною комісією – не більше тижня після засідання ліцензійної комісії.

15. У ліцензії зазначається:

 • найменування органу ліцензування;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта будівельної  діяльності;
 • місцезнаходження суб’єкта будівельної діяльності або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
 • ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - платника податків та інших обов'язкових платежів;
 • дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;
 • перелік відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв тощо) суб’єкта будівельної діяльності та їх місцезнаходження;
 • вид будівельної діяльності, який має право виконувати суб’єкт будівельної діяльності та його відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо);
 • посада, прізвище та ініціали посадової особи, яка підписала ліцензію;
 • дата видачі та термін дії ліцензії.

Інформація щодо переліку робіт у межах виду будівельної діяльності, на який видається ліцензія, розміщується у додатку до ліцензії, про що на бланку ліцензії робиться відповідне позначення.

Відокремленим структурним підрозділам (філіям, представництвам тощо), переліченим у ліцензії, видається копія ліцензії та додатку до неї, завірена органом ліцензування.

16. Термін дії ліцензії - п'ять років, для суб’єктів будівельної діяльності, які її одержують вперше, – три роки. 

17. Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

 

18. У період терміну дії ліцензії перелік робіт у межах виду будівельної діяльності, який дозволяється виконувати суб’єкту будівельної діяльності, може бути зміненим.

Питання про зміну переліку робіт розглядається у порядку, встановленому для отримання ліцензії без справляння плати за її видачу.

У разі позитивного рішення органу ліцензування заявнику видається новий додаток до ліцензії, а на попередньому робиться позначення про визнання його недійсним.

19. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її отримання без проведення ліцензійної експертизи.

20. Переоформлення виданої ліцензії здійснюється органами ліцензування у разі зміни:

 • найменування суб?єкта будівельної діяльності (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
 • місцезнаходження суб’єктів будівельної діяльності або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

21. У разі втрати або пошкодження виданої ліцензії чи додатка до неї суб’єкту будівельної діяльності  видається дублікат ліцензії.

У разі втрати ліцензії суб’єкт будівельної діяльності зобов'язаний звернутися до відповідного органу ліцензування із заявою про видачу дубліката, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

У разі пошкодження ліцензії суб’єкт будівельної діяльності подає відповідному органу ліцензування заяву про видачу дубліката ліцензії, непридатну для користування ліцензію, документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Термін дії дубліката ліцензії не може перевищувати терміну, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.

22. Суб’єкт будівельної діяльності, що подав заяву та документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити будівельну діяльність на підставі довідки органу ліцензування про подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

Орган ліцензування протягом десяти робочих днів після отримання заяви про видачу дубліката ліцензії видає заявникові дублікат ліцензії.

23. У разі видачі дубліката ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена.

24. Органи ліцензування здійснюють контроль за додержанням ліцензійних умов провадження будівельної діяльності, у порядку, який затверджується Мінрегіонбудом.

25. Органи ліцензування мають право:

 • анулювати видану ліцензію;
 • призупинити дію ліцензії;
 • видати розпорядження суб’єктам будівельної діяльності про усунення порушень ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.

26. Підставами для анулювання ліцензії є:

 • заява суб’єкта будівельної діяльності про анулювання ліцензії;
 • рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта будівельної діяльності;
 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;
 • акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії;
 • акт про невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов провадження будівельної діяльності, вимог нормативно-правових актів, що були підставою для прийняття розпорядження про усунення таких порушень;
 • акт про повторне протягом року порушення суб’єктом будівельної діяльності ліцензійних умов провадження будівельної діяльності або вимог інших нормативно-правових актів;
 • акт про встановлення факту неподання в установлений термін повідомлення про зміну даних у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
 • акт комісії з розслідування аварії на будівництві об’єкта, що призвело до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків;
 • неможливість суб’єкта будівельної діяльності забезпечити виконання ліцензійних умов;
 • акт про відмову суб’єкта будівельної діяльності у проведенні перевірки органом ліцензування.

27. Підставами для призупинення ліцензії є:

 • акт перевірки суб’єкта будівельної діяльності щодо порушення ліцензійних вимог, якщо виявлені порушення не дозволяють їх усунути у процесі здійснення будівельної діяльності;
 • акт комісії з розслідування аварії на будівництві об’єкта, якщо це не призвело до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків.

28. Прийняття рішень органом ліцензування про призупинення та анулювання ліцензії здійснюється за результатами розгляду зазначених питань на засіданні ліцензійної комісії.

Про призупинення або анулювання ліцензії суб’єкта будівельної діяльності органи ліцензування інформують органи державної податкової адміністрації та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням суб’єкта будівельної діяльності.

29. У разі анулювання ліцензії суб’єкт будівельної діяльності може порушити питання про отримання нової ліцензії для провадження будівельної діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.